Aktuellt i Åkerö byalag

Angående förslaget till detaljplan för brofästet på Åkerö.

Bakgrund.
Det förelagda förslaget till detaljplan vid Åkerös brofäste med förslag om höghus upp till åtta våningar har vållat stor uppståndelse och mycket irritation i byn. På byalaget årsmöte den 27 januari 2019 behandlades frågan och beslutades att styrelsen skulle tas fram ett förslag till en skrivelse att behandlas på en extra bystämma för att senare skickas till ansvariga politiker, berörda tjänstemän på kommunen samt för information till berörda tjänstemän på länsstyrelsen.

Extra bystämma kommer att hållas den 10 februari 2019 kl 16.
Plats: Leksands Folkhögskola, Siljegårdsvägen 21.

Förslag till skrivelse från Åkerö byalag med anledning av planerad byggnation vid Åkerö södra brofäste

Utgångspunkter

1. Vi är positiva till att det byggs bostäder i detta område.
2. Vi anser att nybyggnationen stilmässigt bör anpassas till den karaktär som präglar befintlig bebyggelse på Åkerö.
3. Vi anser att nya bostadshus i aktuellt område bör vara högst fyra våningar höga.

Motivering

Vi är positiva till att det byggs bostäder i detta område och vi värnar om utvecklingen i hela Leksands kommun. Behovet av fler bostäder är väldokumenterat och vi förstår de utmaningar kommunen står inför när det gäller att rekrytera personal, både nu och i framtiden, för att bland annat säkra kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Vi är medvetna om att den demografiska strukturen i vår kommun gör att dessa behov ökar snabbare än i många andra kommuner. Vi behöver attraktiva bostäder, som folk vill och kan bo i. Vi behöver inte nya bostäder som gör boendet mindre attraktivt för de människor som redan bor här.

Boendemiljön är viktig för människor. Vi vill känna igen oss i vår närmiljö. Det är ett signum för Leksand att ny byggnation knyter an till existerande traditionell bebyggelse.

Vi vill se ett förslag som visar respekt och varsamhet mot området i övrigt. Det kan aldrig ett höghus göra. Utsikten från åttonde våningen må vara magnifik, men för de människor som dagligen går, cyklar eller åker bil över Leksandsbron, promenerar på Solvändan eller färdas med båt längs älven kommer den kraftigt att förfulas.

Vi bor på Åkerö, men vi bryr oss om hela Leksand. Politiker och kommunala tjänstemän pratar ofta om varumärket Leksand. För att utveckla och vårda Leksands varumärke måste vi lägga stor vikt vid estetiska och kulturella värden och visa respekt för bebyggelsens karaktär och historia.
Vi bryr oss också om våra förtroendevalda politiker. Vi vill inte att ni förknippas med det historiska misstag det skulle vara att bygga höghus vid Åkerös södra brofäste. 
Vi som samlats till Åkerö byalags extra bystämma idag, söndag 10 februari 2019, säger kraftfullt nej till förslaget att bygga åttavåningshus vid Åkerö södra brofäste. 
Åkerö byalag ser fram emot en nybyggnation som anpassas till områdets stil och karaktär, även i val av färg och material. Byggnationen ska också tillgodose barn och vuxnas naturliga behov av uteplatser i närhet till bostaden.
Vi kräver att byggnationen är av varierande höjd, samt att inget nytt bostadshus är högre än fyra våningar.

Leksand 2019-02-10

Åkerö byalags extra bystämma

OBS! Ovanstående är ett förslag som kommer att behandlas på den extra bystämman den 10 februari.

NYTT 6/2 -2019!!!

Kallelse till extra stämma i Åkerö Byalag.

Tid: Söndagen den 10 februari 2019 kl 16.00
Plats: Leksands folkhögskola, Siljegårdsvägen 21 Leksand  (i byn Åkerö)

Ärende:  Den planerade byggnationen vid rondellen i Åkerö.

Välkomna!

Styrelsen


Årsstämma i Åkerö byalag 27 januari 2019

Välkomna till årsstämma i Åkerö Byalag!
Tid: Söndagen den 27 januari 2019 kl 16
Plats: Leksands Folkhögskola Siljegårdsvägen 21 Leksand (i Åkerö)


Julmarknad söndagen den 16 december  2018 kl.  15-17.

Välkommen till julmarknad vid majstångsplatsen.

 


Välkomna på majstångsresning i Åkerö fredagen den 29 juni 2018 kl 18!

Byns majstångsresning sker alltid första fredagen efter midsommar.

Några veckor innan tas den ned och skicket kontrolleras. Den målas vid behov.

Dagen för majstångsresningen samlas barn och vuxna för att plocka blommor och björkris som stången sedan klädes med. Då tar vi också tacksamt emot hembakt fikabröd som vi sedan har till försäljning i samband med firandet dagen efter.

Vid majstångsresningen brukar det bli lotteri, servering, tal, dans och lekar runt stången till byns spelmanslag. Vi kommer dessutom behöva ett antal rediga personer som hjälper till att få upp stången. Intäkterna från försäljningen går till byalagets verksamhet.

Varmt välkomna till majstångsresning i Åkerö !
Bidra gärna med plockning av blommor och klädning av majstången på torsdagen  innan!

 

 


Årsstämma i Åkerö byalag

Årsstämma avhölls i Folkhögskolan på Åkerö söndag den 21 januari 2018 .

Protokoll finns under fliken Åkerö byalag

 

Folkhögskolan i Åkerö
Foto: Christian Habetzeder