Härbret vid majstångsplatsen

Läs om härbrets intressanta historia sammanställd av Lars Gudmundsson!  

Under hösten 1997 fick Åkerö by ett erbjudande från kulturnämnden i Leksands kommun att , på lämplig plats i byn, placera ett 1600-tals dubbelhärbre tillhörigt kommunen.

Härbret  har sedan 1950-talet stått på en plats norr om infarten till Övermo by och strax  söder om älven. Under denna tid fick Knis Karl Aronsson i uppdrag av kulturnämnden att inköpa äldre byggnader i socknarna Leksand och Siljansnäs, för att placeras på lämplig plats såsom en framtida hembygdsgård i Leksand.

Innan beslut fattades av de styrande inom kommunen om lämplig plats för den blivande hembygdsgården, påbörjade Knis Karl sitt uppdrag att utse gamla byggnader i byarna och förhandla om förvärv av dessa. Efter hand som uppgörelse träffades med ägarna till timmerbyggnaderna, plockades timret  ner och transporterades och uppsattes provisoriskt på den öppna platsen invid Övermovägen.

När sedan kommunen bestämt, att platsen för den nya hembygdsgården skulle ligga öster om kyrkan, påbörjades flyttningen av de provisoriskt uppställda byggnaderna till den blivande hembygdsgården. Sedan bedömning gjorts, att tillräckligt antal äldre byggnader uppställts på platsen invid kyrkan, blev Alvikshärbret kvar på den provisoriska uppställningsplatsen söder om älven. Här har sedan härbret stått ensamt och övergivet under drygt 30 år.

En förklaring till att härbret blev kvar under så lång tid kan ha varit att man konstaterat att det fanns två likartade dubbelhärbren, båda från Alviks by i Siljansnäs. Vid min kontakt med Roland Andersson har han tillfrågats av vilken anledning Ollas Pers härbre lämnats kvar på uppställningsplatsen i Övermo. Han har då förmodat att man utvalt ett av de två härbrena från Alvik, som nu finns uppställt på den nuvarande hembygdsgården vid kyrkan och närmast parkeringen.

År 1997 fick Åkerö by, som inledningsvis påpekats, erbjudande att härbergera Alvikshärbret. Vid bystämma i Åkerö 1998 presenterade Roland Andersson och Karin Uusma-Stigsdotter kulturnämndens förslag angående flyttning av härbret till lämplig plats i Åkerö.Sedan bystämman tacksamt accepterat erbjudandet bestämdes att styrelsen skulle utse lämplig plats i anslutning till majstångsplatsen. Den nuvarande placeringen, intill Siljegårdsvägen och Estersgården, fastställdes efter samråd med omkringboende, el-verket , kulturnämnden och byggnadsnämnden.

Arbetet med nedmontering, transport och uppsättning av härbret, som ombesörjdes av kommunen, gjordes under oktober 1998.

Under våren 1999 började jag forska närmare om Ollas Pers härbre och dess historia. Den första bekräftelsen på härbrets härkomst fick jag av Gunnar Persson, bosatt i Alvik. Han har för mig visat platsen där härbret stått, c:a 60 meter öster om Erikssons Livs i Alvik och vid nuvarande majstångsplatsen i byn. Gunnar kunde berätta att han som barn lekt vid härbret.

I sällskap med Gunnar Persson besökte jag Lassas Aina Persson, som bor på fastigheten Alvik 75:1, på andra sidan landsvägen och mitt emot platsen där härbret stått. Hon visade mig ett fotografi på härbret, där det ursprungligen stod. På kortet, som genom Roland Andersson på Kulturhuset uppförstorats, syns tre flickor sittande vid härbret. En av dessa flickor är Lassas Aina Persson, som vid fotograferingstillfället, år 1924, var sju år gammal.

Härbret flyttades från Alvik, genom kommunens försorg, under pågående laga skifte i Siljansnäs under 1950 -1960-talet. Vid besök på länslantmäterikontoret i Falun har jag studerat storskifteskartan över Alviks bys heminägor, upprättad under 1820 – 1830-talet, och funnit att en mindre byggnad var redovisad på den plats där härbret skulle ha stått i byn.

I den bok, som utkom i början av 1990-talet, om gårdarna i Alviks by har Lassas Aina Persson bl a berättat om Ollas Pers härbre. Hon anger att ”härbret såldes till hembygdsgårdarna i Leksand. Det ställdes upp vid Övermo vid älven. Skulle vara tillfälligt, men där står det fortfarande alldeles ensamt”.

På framsidan av härbret, ovanför båda dörrarna, finns inristat tecken, som jag åskådliggjort nederst på denna sida. Tecknet, som till sin form kan påminna om ett kors, har förmodligen fungerat som ett skydd mot ”oknytt” eller onda väsen. Årtalen 1600 och 1750 är inristade liksom initialerna E O.

Härmed får det anses att härbrets härkomst är klarlagt.

Lassas Aina Persson berättade även att det andra dubbelhärbret, som nu finns uppställt på hembygdsgården, inte har kommit från Alvik utan i stället från grannbyn Almo. Detta påstående har bestyrkts av två äldre personer från Almo, nämligen Helmer Nygårds och Gunnar Hmmarbäck, båda uppfödda i närheten av där detta härbre stått (på nuvarande fastigheten Almo 74:2). Helmer Nygårds har under många år varit ordförande i Siljansnäs Hembygdsförening.

Leksand den 5 december 1999

Lars Gudmundson

Inristningar:

1600   1750   årtal            

E O         initialer