Stadgar

Stadgar för Åkerö Byalag[1]

 1. Åkerö Byalag är en sammanslutning av folk i Åkerö by i Leksands socken, för tillvaratagande av byns kulturella intressen. Det vill i egenskap av Byalag verka för att byallmänningen vid majstångsplatsen må bestå som en byns park samt svara för att de områden runt tjärn, stranden med badplats, lekplatsen mm hålls i gott skick. Byalaget skall dra försorg om majstången och verka för att densamma reses på ett värdigt och traditionellt sätt (första fredagen efter midsommar). I övrigt skall Byalaget alltid söka ta initiativ till sådant som kan bidra till den allmänna trevnaden inom byn och särskilt söka samla ungdomen till gemensamma praktiska uppgifter till byns fromma.
 2. Medlemmar i Byalaget är alla i byn bosatta personer.
 3.  Byalaget har inga medlemsavgifter och för ingen matrikel. De kontanta medel som kan behövas för byns verksamhet anskaffas genom insamlingar, anslag, tillställningar e dyl.
 4. Byalaget väljer en styrelse bestående av fem personer med två suppleanter. Styrelsemedlem väljes för en tid av två år. Byalaget utser alla funktionärer. Vartannat år avgår ordföranden och kassören, vartannat v ordf., sekreteraren och en övrig ledamot. Två revisorer och en revisorsuppleant + ev kommittéer utses av Byalaget.
 5. Stämman som är Byalagets enda ordinarie sammanträde hålles i januari månad. Därvid förekommer alltid:a/ Val av ordförande att leda mötet.
  b/  Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året.
  c/ Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
  d/  Val av styrelse, revisorer, kommittéer och suppleanter.
  e/  Val av valberedning.
  f/ Diskussion om kommande verksamhetsår
 6.  Förslag till arbetsuppgifter o dyl må lämnas till styrelsen i god tid före årsstämman, så att styrelsen hinner dryfta och ta ställning till förslagen.
  Styrelsen skall yttra sig om alla förslag till Byalagets verksamhet.
 7. Styrelsen må vid behov kalla till extra sammanträde, varvid kallelse i god tid utfärdas.
 8.  Styrelsen är beslutsmässig om minst tre medlemmar är närvarande. Inom styrelsen gäller vid beslut enkel majoritet. Beslut av större ekonomisk betydelse må ej fattas av styrelsen utan Byalagets hörande. Endast ordförande eller dennes ställföreträdare kan kalla till styrelsesammanträde.
 9. För tillägg eller ändringar av dessa stadgar erfordras majoritet på årsstämman i två på varandra följande årsmöten.

[1] Byalaget i nuvarande form bildades 1982. Första sammanträdet hölls den 23 november 1982, kl. 1900 på Hantverkets Folkhögskola.